Children Details
Name:

Sunita Karki

Age:

8

Birth Place:

Sukadhik,Mugu

Disability:

Deaf

My Story