Children Details
Name:

Radhika Khatri

Age:

5

Birth Place:

SainaMaina-2,Rupandehi

Disability:

Deaf

My Story